Inštalovaný výkon

EN

Pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje medzi prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav (kapitola S4 dokumentu S)

Sumárne za ES SR
2 600,0 MW
747,0 MW
-        
1 000,0 MW
3,0 MW
-        
686,0 MW
382,0 MW
-        
600,0 MW
149,0 MW
-        
314,0 MW
208,0 MW
-        
Sumárne za ES SR
844,4 MW
603,0 MW
241,4 MW
15,8 MW
1,1 MW
14,7 MW
410,4 MW
326,7 MW
83,7 MW
229,8 MW
122,1 MW
107,7 MW
188,4 MW
153,0 MW
35,4 MW
Sumárne za ES SR
1 755,6 MW
144,0 MW
-        
984,2 MW
1,9 MW
-        
275,6 MW
55,3 MW
-        
370,2 MW
26,9 MW
-        
125,6 MW
55,0 MW
-        

Dátum poslednej aktualizácie: 16.7.2024 12:48

Celkový inštalovaný výkon z pohľadu globálnych vplyvov
Inštalovaný výkon fotovoltických a veterných zdrojov
Inštalovaný výkon ostatných zdrojov

Celkový vyčerpaný výkon = vyčerpaný výkon (fotovoltické a veterné zdroje + ostatné zdroje) nad 11 kW

Prípadný rozdiel v súčtoch môže byť spôsobený zaokrúhľovaním.

Evidencia čerpania výkonu stanoveného MH SR pre zdroje s právom na podporu, typu „lokálne zdroje“, podľa zákona č. 309/2009 Z.z sumárne za roky 2022 a 2023 (v súlade s Oznamami MH SR)

Distribučná sústava Pridelený výkon
(MW)
Vyčerpaný výkon (MW) Voľný výkon
(MW)
ZSD 200,0 166,6 33,4
SSD 209,0 124,9 84,1
VSD 110,0 104,8 5,2
DS iná ako RDS 2022 20,0 20*) 0*)

*) V zmysle informácie Ministerstva hospodárstva SR (odkaz)

Administrácia žiadostí